امیر حسین کفیتی

امیر حسین کفیتی

سرمایه گذار / مدیر عامل
برنامه نویسان و طراحان
امیر حسین کفیتی

امیر حسین کفیتی

برنامه نویس / مدیر تیم فنی
امین کفیتی

امین کفیتی

مدیرفنی سرور/سهام دار
-

-

UI/UX

دفتر ما

نمایی از دفتار اصفهان و تهران که کارمندان ما در آن کار می کنند.